× صفحه نخست فروش واحدهای مسکونی گالری عکس پروژه ها ارتباط با ما
شهرک مسکونی آسمان
واحد شمالی
مانده نهایی جهت اقساط بندی تا تیرماه سال 1400 10 درصد زمان صدور سند 30 درصد پیش پرداخت اولیه قیمت نهایی با پارکینگ و انباری مبلغ فی هر متر مربع مساحت قابل فروش ضریب طبقات موقعیت جغرافیایی طبقه شماره واحد ردیف
انباری پارکینگ ضریب طبقات واحد انباری واحد مسکونی انباری واحد مسکونی
2.029.944.000 338.324.000 1.014.972.000 3.383.240.000 40.000.000 100.000.000 0 3.243.240.000 10.000.000 31.185.000 4.0 104 0.00 شمال شرقی اول 729 1
2.050.020.960 341.670.160 1.025.010.480 3.416.701.600 30.000.000 100.000.000 32.541.600 3.254.160.000 10.000.000 31.290.000 3.0 104 0.01 شمال شرقی دوم 739 2
2.102.961.120 350.493.520 1.051.480.560 3.504.935.200 30.000.000 100.000.000 66.175.200 3.308.760.000 10.000.000 31.815.000 3.0 104 0.02 شمال شرقی سوم 749 3
2.197.047.840 366.174.640 1.098.523.920 3.661.746.400 30.000.000 100.000.000 102.866.400 3.428.880.000 10.000.000 32.970.000 3.0 104 0.03 شمال شرقی چهارم 759 4
2.431.972.608 405.328.768 1.215.986.304 4.053.287.680 30.000.000 100.000.000 150.895.680 3.772.392.000 10.000.000 36.273.000 3.0 104 0.04 شمال شرقی پنجم 769 5
2.558.755.920 426.459.320 1.279.377.960 4.264.593.200 40.000.000 100.000.000 196.409.200 3.928.184.000 10.000.000 37.771.000 4.0 104 0.05 شمال شرقی ششم 779 6
2.611.712.064 435.285.344 1.305.856.032 4.352.853.440 30.000.000 100.000.000 239.029.440 3.983.824.000 10.000.000 38.306.000 3.0 104 0.06 شمال شرقی هفتم 789 7
730 شماره واحد ردیف
اول طبقه 1
شمالی موقعیت جغرافیایی
0.00 ضریب طبقات
89 واحد مسکونی مساحت قابل فروش
4.0 انباری
32.340.000 واحد مسکونی فی هر متر مربع
10.000.000 انباری
2.878.260.000 واحد مبلغ
0 ضریب طبقات
100.000.000 پارکینگ
40.000.000 انباری
3.018.260.000 قیمت نهایی با انباری و پارکینگ
905.478.000 30 درصد پیش پرداخت اولیه
301.826.000 10 درصد زمان صدور سند
1.810.956.000 مانده نهایی جهت اقساط بندی تا تیرماه سال 1400
740 شماره واحد ردیف
دوم طبقه 2
شمالی موقعیت جغرافیایی
0.01 ضریب طبقات
89 واحد مسکونی مساحت قابل فروش
3.0 انباری
33.063.000 واحد مسکونی فی هر متر مربع
10.000.000 انباری
2.942.607.000 واحد مبلغ
29.426.070 ضریب طبقات
100.000.000 پارکینگ
30.000.000 انباری
3.102.033.070 قیمت نهایی با انباری و پارکینگ
930.609.921 30 درصد پیش پرداخت اولیه
310.203.307 10 درصد زمان صدور سند
1.861.219.842 مانده نهایی جهت اقساط بندی تا تیرماه سال 1400
750 شماره واحد ردیف
سوم طبقه 3
شمالی موقعیت جغرافیایی
0.02 ضریب طبقات
89 واحد مسکونی مساحت قابل فروش
3.0 انباری
33.598.000 واحد مسکونی فی هر متر مربع
10.000.000 انباری
2.990.222.000 واحد مبلغ
59.804.440 ضریب طبقات
100.000.000 پارکینگ
30.000.000 انباری
3.180.026.440 قیمت نهایی با انباری و پارکینگ
954.007.932 30 درصد پیش پرداخت اولیه
318.002.644 10 درصد زمان صدور سند
1.908.015.864 مانده نهایی جهت اقساط بندی تا تیرماه سال 1400
760 شماره واحد ردیف
چهارم طبقه 4
شمالی موقعیت جغرافیایی
0.03 ضریب طبقات
89 واحد مسکونی مساحت قابل فروش
3.0 انباری
34.775.000 واحد مسکونی فی هر متر مربع
10.000.000 انباری
3.094.975.000 واحد مبلغ
92.849.250 ضریب طبقات
100.000.000 پارکینگ
30.000.000 انباری
3.317.824.250 قیمت نهایی با انباری و پارکینگ
995.347.275 30 درصد پیش پرداخت اولیه
331.782.425 10 درصد زمان صدور سند
1.990.694.550 مانده نهایی جهت اقساط بندی تا تیرماه سال 1400
770 شماره واحد ردیف
پنجم طبقه 5
شمالی موقعیت جغرافیایی
0.04 ضریب طبقات
89 واحد مسکونی مساحت قابل فروش
3.0 انباری
38.220.000 واحد مسکونی فی هر متر مربع
10.000.000 انباری
3.401.580.000 واحد مبلغ
136.063.200 ضریب طبقات
100.000.000 پارکینگ
30.000.000 انباری
3.667.643.200 قیمت نهایی با انباری و پارکینگ
1.100.292.960 30 درصد پیش پرداخت اولیه
366.764.320 10 درصد زمان صدور سند
2.200.585.920 مانده نهایی جهت اقساط بندی تا تیرماه سال 1400
780 شماره واحد ردیف
ششم طبقه 6
شمالی موقعیت جغرافیایی
0.05 ضریب طبقات
89 واحد مسکونی مساحت قابل فروش
4.0 انباری
39.483.000 واحد مسکونی فی هر متر مربع
10.000.000 انباری
3.513.987.000 واحد مبلغ
175.699.350 ضریب طبقات
100.000.000 پارکینگ
40.000.000 انباری
3.829.686.350 قیمت نهایی با انباری و پارکینگ
1.148.905.905 30 درصد پیش پرداخت اولیه
382.968.635 10 درصد زمان صدور سند
2.297.811.810 مانده نهایی جهت اقساط بندی تا تیرماه سال 1400
790 شماره واحد ردیف
هفتم طبقه 7
شمالی موقعیت جغرافیایی
0.06 ضریب طبقات
89 واحد مسکونی مساحت قابل فروش
3.0 انباری
39.804.000 واحد مسکونی فی هر متر مربع
10.000.000 انباری
3.542.556.000 واحد مبلغ
212.553.360 ضریب طبقات
100.000.000 پارکینگ
30.000.000 انباری
3.885.109.360 قیمت نهایی با انباری و پارکینگ
1.165.532.808 30 درصد پیش پرداخت اولیه
388.510.936 10 درصد زمان صدور سند
2.331.065.616 مانده نهایی جهت اقساط بندی تا تیرماه سال 1400


واحد شمال شرقی